Články

zpět na články novějšístarší

Stínování ve slovenském Prešově

pondělí 30. 11. - pátek 4. 12. 2015

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.

SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice.

Jedná se o moderní školu, vyhledávanou mnoha studenty a s hrdostí jimi častovanou výrazem prestižní.
Škola, jejíž historie sahá až do roku 1952, byla založena z důvodů rozvíjejícího se elektrotechnického průmyslu a potřebě odborných pracovníků pro závod Křižík.

Škola poskytuje vzdělání složené ze třech oborů: obor elektrotechnika, informační a síťové technologie a obor technické a informační služby v elektrotechnice.

Žák dosáhne po úspěšném absolvování školy úroveň vzdělání ISCED 3A ukončené maturitní zkouškou.

Škola poskytuje pro žáky přidanou hodnotu skládající se například z možností:

 • získání legálního softwaru fy. Microsoft
 • osvědčení o odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky „50/78 Sb.“
 • certifikace „E.I.C.“ v rozsahu elektrické zařízení bez omezení napětí včetně bleskosvodů
 • mezinárodní certifikát CISCO
 • certifikaci KROS
 • základní certifikaci programu SAP
 • osvědčení o školení pro zařízení Mikrotik
 • zprostředkování výuky v autoškole pro udělení řidičského oprávnění skupiny „B“

V rámci projektu bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě.

Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování. Za naši školu se  jí zúčastnili Ing. Zdeněk Přívratský, Mgr. Ivan Panuška, Bc. Šeda a Zdeněk Sobotka.

Byly sledovány tyto oblasti:

 • výukové metody a organizační formy výuky využívané v navštívené slovenské škole,
 • úroveň a využití audiovizuálních a dalších technických prostředků ve výuce,
 • úroveň a využití učebnic ve výuce.
 • úroveň a rozvinutost znalosti žáků jednotlivých ročníků

Přínosem stáže bylo umožnění vedením školy bez omezení se pohybovat po škole a účastnit se podle svého zájmu náslechů v jednotlivých předmětech.

Během stáže jsme se společně se žáky aktivně zúčastnili Kurzu „NI  myRIO – navrhujte reálne systémy rýchlo“ a seznámil jsem se s vyučovacími metodami a prostředky v oblasti měření a s prací se softwarem LabView. Zajímavou částí stáže byla aktivní účast ve vyučování předmětu informatika zaměřená na směrovače CISCO. Výstupem kurzu je potvrzení o absolvování školení.

Počet studentů ve třídě při výuce informatiky byl velmi různorodý. Pohyboval se od skupiny 5 žáků až po větší skupiny přes 15 žáků.

Metody a formy využívané v Informatice byly ovlivněny počty studentů ve skupině. Pozoroval jsem společnou práci vyučujícího a studentů formou konstruktivního přístupu při řešení úloh.

Při výuce vyučující zadal úkol, který potom se žáky řešil pomocí programu Cisco packet tracer. Postupně byl rozebírán každý krok řešení. Vyučující tímto způsobem provedl shrnutí dané problematiky. Následovalo procvičení obvykle individuální formou, kde bylo přihlíženo k individuálnímu tempu jednotlivých žáků.

Po namodelování konfigurace žáky na Cisco packet traceru následovala praktická konfigurace reálného směrovače Cisco 2950. Žáci si procvičili reálnou situaci, která se může objevit v jejich budoucím zaměstnání. Nejprve museli vyhledat správné kabely a správně je zapojit, poté následovala praktická konfigurace směrovače.

Žáci druhého ročníku si tímto upevňovali vědomosti z probraného teoretického bloku učiva praktickým cvičením nastavení směrovače Cisco.

Vyučující po vedení do problematiky sloužil zejména jako konzultant a žáci si volili vlastní tempo práce.

Vybavení učeben bylo na vysoké úrovni – počítač se dvěma monitory a dataprojektorem. Rack s 12 směrovači Cisco 2950, patch kabely, a patch panely.

Každý student měl k dispozici svůj osobní počítač se dvěma monitory a třemi nezávislými připojeními k síti. K výuce žáci využívali materiály z internetu nebo elektronické materiály popřípadě vlastní zápisky z teoretického výkladu a předešlé praktické činnosti. K dispozici jim také byly učebnice specializované na nastavení směrovačů Cisco. V jednotlivých hodinách se mi snažili vyučující poskytnout prostor pro aktivní zapojení se do výuky. Většinou šlo o konzultaci zvoleného postupu řešení příkladu.

Většinou studenti byly samostatní a i ve svém volnu byli klidní, ukáznění a uvolnění. Vyučující se snažili aktivně zapojit studenty do výuky formou otázek a úkolů.

Na každém kroku bylo vidět, že škola je velmi zaměřená na kvalitu výuky. Na každé chodbě byly umístěny nástěnky s prací žáků a uvedená jasná vize a směr školy. Škola působila příjemným až domácím prostředím. Zajímavostí jsou prosklené dveře učeben, čímž jsme mohli také částečně sledovat výuku bez narušení jejího průběhu naší přítomností.

Slovensko sice obecně nehýří investicemi do výuky, ale díky spolupráci s prestižními firmami IBM, TME, ABB, OEZ, CISCO, SAP, SIEMES dokáže škola načerpat spoustu prostředků využitelných k podpoře výuky.

Zahraniční stáž jednoznačně splnila cíle, které byly vytýčeny. Došlo k porovnání výukových metod a organizačních forem výuky využívaných v předmětech IKT v naší a ve slovenské škole. Hlavní rozdíl byl v rozsahu podávaných informací teoretické a praktické povahy. Ve slovenské škole převažovaly praktické informace. Osobním pocitem bylo, že žáci jsou na vysokém stupni rozvoje v praktické oblasti výuky. Jedním z hlavních důvodů tohoto stavu je rozdíl v počtu studentů ve skupinách u nás a ve slovenské škole a v technickém zázemí. S tímto také souvisely i využívané výukové metody a individuální přístup.

Zahraniční stáž hodnotíme velmi kladně. Díky účasti v projektu jsme se mohli seznámit s fungováním slovenského školského systému, nahlédli jsme do vyučovacích hodin v předmětech, které nás zajímají, a mohli jsme posoudit, jakou měrou slovenský stát podporuje své školství a jakou společenskou prestiž mají slovenští učitelé.

17. 1. 2016   RNDr. Jana Reslová