Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na květen 2021

Milé žákyně, milí žáci, 

od pondělí 26. 4. 2021 se ve středních školách umožňuje praktická výuka (ve všech jejich formách podle školského zákona) bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní přítomnost na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním. Toto platí také v případě praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Kolega Mgr. František Věcek vás seznámí s novým rozvrhem, který bude platný od pondělí 26. 4. 2021. Téměř všechny třídy (v závislosti na oboru a ročníku) se jeden den v týdnu budou účastnit praktické výuky ve škole. Odborný výcvik bude probíhat v plném rozsahu. Všechna ostatní výuka bude nadále distanční.

V příloze tohoto mailu zasílám dokument „Pokyny pro žáky k testování na COVID-19“. Tento dokument je závazný a je třeba, abyste si jej prostudovali. Zároveň v rámci přípravy na testování ve škole vám doporučuji navštívit web: testovani.edu.cz . Tam si můžete mimo jiné prohlédnout video z testování ve škole testy typu LEPU, kterými se budete testovat.

 Z pravidel pro testování, která jsou ve zmíněném dokumentu bych zmínil tato:

  1. V areálu Karla IV. je vstup žákům povolen pouze vchodem od vily a vchodem z asfaltového hřiště.
  2. Testování probíhá v areálu Karla VI. v učebnách B 101 – B104 podle daného rozpisu umístěného na dveřích.
  3. Testování v areálu Do Nového probíhá v budově B v učebně EB16 (vedle šaten).
  4. Nezletilí žáci by s sebou měli mít písemné sdělení zákonného zástupce, že mohou, v případě pozitivního výsledku testu, opustit sami areál školy. Pokud by toto písemné sdělení neměli, museli by být umístěni do izolační místnosti, ve které by počkali do příchodu zákonného zástupce.
  5. Na testování se dostavte včas. Žáci z Pardubic by se měli dostavit 30 – 45 minut před začátkem výuky, dojíždějící v závislosti na dopravním spoji.
  6. Celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni nasazený respirátor (FFP2 nebo KN95).

Dále připomínám, že žáci mají zákaz parkování automobilů v areálu školy.

 

Přeji hezký den a případě dotazů se na mě obracejte.

 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (1. skupina)

MZ – Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4.  H, 4. I, 4. ME(2. skupina), 2. PE

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (2. skupina)

MZ –Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4. H, 4. I, 4. ME (1. skupina), 2. PE

img/akce/893/large/01.jpg

Informace k průběhu, rozpisy

Informace k maturitní zkoušce - jaro 2021
 
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
 
Termíny zůstaly stejné - řádný - 24.-26. 5. 2021.
 
DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky mají navýšený čas + možnost použití kompenzačních pomůcek.
Jednotné zkušební schéma (= podrobný časový harmonogram) je k dispozici na https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf
Upozornění: Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Upozorňuji ještě u didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny nejdéle v 7:45 z důvodu kontroly povolených pomůcek.
 
Všem maturantům byli na školní mail zaslány pozvánky.
 
V rámci celé maturitní zkoušky budou dodržovány zásady předepsané dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCHA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Z nich vyplývají následující povinnosti.
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
-- negativní test a
-- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Pro účast žáků na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na  COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. To může být provedeno ve škole, případně u poskytovatele zdravotních služeb.
 
Možnosti  nahrazení  potvrzení  o  provedeném  testu u  maturitních  zkoušek
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  a  od  prvního pozitivního  POC  antigenního  testu  nebo  RT-PCR  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem  zdravotních  služeb  podle  aktuálně  platného  mimořádného  opatření  k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace  druhé  dávky  očkovací  látky  v případě  dvoudávkového  schématu  podle  souhrnu  údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 
V průběhu didaktického testu, praktické zkoušky, ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor splňující normu FFP2 nebo KN95.
 
Průběh testování ve škole u didaktických testů bude následující.
Pro testování žáků budou vyhrazeny učebny B101 až B104. Na každé učebně bude vyvěšen seznam žáků, pro které je daná učebna vyhrazena (dle maturitních seznamů = učeben). Prosím o dodržení rozpisu - žáci v dané učebně budou mít připravené potvrzení s výsledkem testu. Toto potvrzení mohou použít i v následujících dnech.
V pondělí 24. 5. 2021 budou učebny pro testování otevřeny od 6:45 (pro žáky konající didaktický test z M) a od 12:00 (pro žáky konající didaktický test z AJ).
Prosím místní žáky a žáky z blízkého okolí, aby přišli na testování dříve (6:45-7:10). Důrazně doporučuji jako nejpozdější termín 7:25 pro M a 13:00 pro AJ. Je to z důvodu, že test trvá minimálně 15 minut.A stává se, že první někdy nevyjde. Pokud nebude mít dostatečnou časovou rezervu - nemusíte být k didaktickému testu připuštěni.
 
Jelikož si žáci museli zvolit jednu z těchto zkoušek - předpokládám, že pro následující dny (úterý, středa) již nebude třeba zajišťovat testování. Mohou se vyskytnout jednotlivci, kteří např. na didaktické testy v pondělí nedorazí - ti budou mít možnost se otestovat od 6:45 v učebně B152 (za kanceláří školy). Pozor opět na časovou rezervu.
 
Žáci obdrží výsledek testu písemně. Předloží ho zadavateli před zahájením zkoušky. Budou uznány i náhradní formy - viz výše.
 
Pokud máte možnost se nechat otestovat předem u jiného poskytovatele zdravotních služeb - bude to pro Vás "časovou" výhodou.
 
Podle informací z porady - pokud někdo bude chtít se nechat otestovat např. v pátek ve škole - je nutné to den předem nahlásit mailem do kanceláře školy z důvodu přípravy potvrzení.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky - možnostmi použití povolených pomůcek
Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu z Matematiky.
 
K didaktickým testům si přineste - průkaz totožnosti, modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...). Lze mít i povolené pomůcky pro daný předmět.
Nelze mít zapnutý mobilní telefon. Ani "chytré"hodinky...!
 
Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkoušky
Rozpis maturitních zkoušek v příloze.
 
Z epidemiologických důvodů a podle doporučení MŠMT předpokládáme zatím průběh předpokládáme jako v loňském roce.
To znamená, že slavnostní zahájení celé třídy v první den maturitních zkoušek nebude. Proběhne vždy slavnostní zahájení 5 minut každý den před první zkouškou s maturujícími žáky daný den (nezapomeňte na časovou rezervu pro test na Covid).
Slavnostní zakončení celé třídy je plánováno na poslední maturitní den dané třídy - přibližně 15 minut po poslední zkoušce.
Ten den by taktéž proběhl výběr učebnic.
Pokud to epidemiologická situace dovolí - proběhlo by slavnostní předání vysvědčení v divadle s účastní rodičů... koncem června - termín bude upřesněn.
 
Před ústní maturitní zkouškou opět musí být provedeno testování na Covid - stejná pravidla jako výše (dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH...). Pro testování bude vyhrazena jedna učebna B133 od 6:45 pro všechny maturanty v daný den. Opět upozorňuji na časovou rezervu.
V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor FFP2, KN95.
 
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 
Další informace k průběhu a organizaci ústních zkoušek vám podají třídní učitelé.
 

Ing. Zdeněk Cach

Soubory ke stažení:
nahoru