Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce pro naše žáky a rodiče na červen 2021

img/akce/893/large/01.jpg

Informace k průběhu, rozpisy

Informace k maturitní zkoušce - jaro 2021
 
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
 
Termíny zůstaly stejné - řádný - 24.-26. 5. 2021.
 
DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky mají navýšený čas + možnost použití kompenzačních pomůcek.
Jednotné zkušební schéma (= podrobný časový harmonogram) je k dispozici na https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf
Upozornění: Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Upozorňuji ještě u didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny nejdéle v 7:45 z důvodu kontroly povolených pomůcek.
 
Všem maturantům byli na školní mail zaslány pozvánky.
 
V rámci celé maturitní zkoušky budou dodržovány zásady předepsané dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCHA VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Z nich vyplývají následující povinnosti.
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
-- negativní test a
-- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Pro účast žáků na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na  COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. To může být provedeno ve škole, případně u poskytovatele zdravotních služeb.
 
Možnosti  nahrazení  potvrzení  o  provedeném  testu u  maturitních  zkoušek
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  a  od  prvního pozitivního  POC  antigenního  testu  nebo  RT-PCR  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem  zdravotních  služeb  podle  aktuálně  platného  mimořádného  opatření  k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace  druhé  dávky  očkovací  látky  v případě  dvoudávkového  schématu  podle  souhrnu  údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 
V průběhu didaktického testu, praktické zkoušky, ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor splňující normu FFP2 nebo KN95.
 
Průběh testování ve škole u didaktických testů bude následující.
Pro testování žáků budou vyhrazeny učebny B101 až B104. Na každé učebně bude vyvěšen seznam žáků, pro které je daná učebna vyhrazena (dle maturitních seznamů = učeben). Prosím o dodržení rozpisu - žáci v dané učebně budou mít připravené potvrzení s výsledkem testu. Toto potvrzení mohou použít i v následujících dnech.
V pondělí 24. 5. 2021 budou učebny pro testování otevřeny od 6:45 (pro žáky konající didaktický test z M) a od 12:00 (pro žáky konající didaktický test z AJ).
Prosím místní žáky a žáky z blízkého okolí, aby přišli na testování dříve (6:45-7:10). Důrazně doporučuji jako nejpozdější termín 7:25 pro M a 13:00 pro AJ. Je to z důvodu, že test trvá minimálně 15 minut.A stává se, že první někdy nevyjde. Pokud nebude mít dostatečnou časovou rezervu - nemusíte být k didaktickému testu připuštěni.
 
Jelikož si žáci museli zvolit jednu z těchto zkoušek - předpokládám, že pro následující dny (úterý, středa) již nebude třeba zajišťovat testování. Mohou se vyskytnout jednotlivci, kteří např. na didaktické testy v pondělí nedorazí - ti budou mít možnost se otestovat od 6:45 v učebně B152 (za kanceláří školy). Pozor opět na časovou rezervu.
 
Žáci obdrží výsledek testu písemně. Předloží ho zadavateli před zahájením zkoušky. Budou uznány i náhradní formy - viz výše.
 
Pokud máte možnost se nechat otestovat předem u jiného poskytovatele zdravotních služeb - bude to pro Vás "časovou" výhodou.
 
Podle informací z porady - pokud někdo bude chtít se nechat otestovat např. v pátek ve škole - je nutné to den předem nahlásit mailem do kanceláře školy z důvodu přípravy potvrzení.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky - možnostmi použití povolených pomůcek
Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu z Matematiky.
 
K didaktickým testům si přineste - průkaz totožnosti, modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...). Lze mít i povolené pomůcky pro daný předmět.
Nelze mít zapnutý mobilní telefon. Ani "chytré"hodinky...!
 
Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkoušky
Rozpis maturitních zkoušek v příloze.
 
Z epidemiologických důvodů a podle doporučení MŠMT předpokládáme zatím průběh předpokládáme jako v loňském roce.
To znamená, že slavnostní zahájení celé třídy v první den maturitních zkoušek nebude. Proběhne vždy slavnostní zahájení 5 minut každý den před první zkouškou s maturujícími žáky daný den (nezapomeňte na časovou rezervu pro test na Covid).
Slavnostní zakončení celé třídy je plánováno na poslední maturitní den dané třídy - přibližně 15 minut po poslední zkoušce.
Ten den by taktéž proběhl výběr učebnic.
Pokud to epidemiologická situace dovolí - proběhlo by slavnostní předání vysvědčení v divadle s účastní rodičů... koncem června - termín bude upřesněn.
 
Před ústní maturitní zkouškou opět musí být provedeno testování na Covid - stejná pravidla jako výše (dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH...). Pro testování bude vyhrazena jedna učebna B133 od 6:45 pro všechny maturanty v daný den. Opět upozorňuji na časovou rezervu.
V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor FFP2, KN95.
 
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 
Další informace k průběhu a organizaci ústních zkoušek vám podají třídní učitelé.
 

Ing. Zdeněk Cach

Soubory ke stažení:

MZ – ústní MZ tříd 4. B, 4. E, 4. F, 4. G, 4. I, 2. PE

ZZ – praktická zkouška 3. EL (sk. 1, sk. 2), 3. EM (sk. 1), EM - R (sk. 1, sk. 2)

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-3258/2021-1, ze dne 29. ledna 2021 ředitel školy stanovuje, že se závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, bude ve školním roce 2020/2021 skládat z praktické zkoušky a ústní zkoušky. 

Praktické zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 7. 6. 2021 do 9. 6. 2021, ústní zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021.

 

Pardubice 15. března 2021 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Soubory ke stažení:
nahoru