Certifikáty a kvalifikace

Žáci mohou již během studia nebo dodatečně po ukončení školy získat různé odborné certifikáty zvýšit si svou kvalifikaci. Bližší informace jsou uvedeny níže. Své znalosti pak mohou porovnat se svými vrstevníky při různých soutěžích a uplatnit v přihlášce do evropských projektů.

IT a hardware

Kurzy ECDL CISCO Academy

Elektrotechnika

Vyhláška 50/78 Sb.

Zahraniční praxe

Europass Mobility

Kurzy ECDL (European Computer Driving Licence)

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl za podpory Evropské komise v polovině 90. let minulého století.

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou zkoušky prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích úloh. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

nahoru

CISCO Networking Academy

Od června 2002 pracuje na naší škole lokální akademie Cisco v rámci programu Cisco Networking Academy (CNA) s vazbou na Univerzitu Pardubice, kde byla zřízena regionální akademie tohoto programu.

Cílem je vyškolení odborníků pro práci na síti a jejich následná certifikace.

V novém školním roce budou postupně otvírány jednotlivé kurzy síťové akademie s ohledem na náplň výuky v jednotlivých předmětech. V současnosti jsou využívány kurzy síťové akademie jak ve výuce předmětu Počítačové sítě, tak v rámci kroužků.

 • Přínos pro školu:
  • Standardizace výuky.
  • Možnost využití výukových materiálů ve výuce.
  • Spolupráce s dalšími středními a vysokými školami, které jsou do programu zapojeny.
  • Dostupnost nejnovějších informací z oboru.
  • Dostupnost nejnovějších technologií.
  • Vyškolené lektory v dané oblasti a jejich další odborný růst.
 • Přínos pro studenty:
  • Seznámení se s e-learningovým prostředím.
  • Výukové materiály jsou dostupné prostřednictvím Internetu odkudkoliv a kdykoliv.
  • Získání teoretických a praktických znalostí nad rámec běžné výuky.
  • Možnost získání certifikátů prokazujících znalosti v dané oblasti (zdarma).
  • Zlepšení technické angličtiny a osvojení si technických termínů.
 • Přínos pro absolventy kurzu:
  • Možnost prokázání další odborné kvalifikace mezinárodním certifikátem.
  • Lepší uplatnění na trhu práce.
  • Možnost navázat na získané znalosti při studiu na vysoké škole (vyšší úrovně).

Cisco Academy SPŠE a VOŠ Pardubice:

Kurz Get Connected poskytuje úvod do digitálního světa včetně sítí jako základ pro spojení lidi a věcí. Kurikulum pomáhá studentům pochopit, jak používat počítače a jak se připojit k Internetu. Kurz Get Connected rovněž zkoumá lidskou síť a seznamuje studenty se světem sociálních médií.

Na konci kurzu jsou studenti schopni:

 • Pochopit základy počítačů a komunikace s využitím elektronických a sociálních médií.
 • Správovat soubory a dokumenty v počítači se systémem Windows.
 • Používat internetové vyhledávače a e-mailovou poštu.

Kurz obsahuje 5 modulů. Každý modul je zakončen testem. Celý kurz je zakončen finálním testem a zhodnocením (evaluací) kurzu. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží student certifikát.

Cisco
Cisco
Cisco
Cisco
nahoru

Vyhláška 50/78 Sb.

Pořádáme školení a kurzy o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Vyhláška stanoví stupně odborné způsobilosti v oboru elektrotechniky a podmínky pro získání kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

nahoru

Český jazyk pro cizince

Příprava studentů 4. ročníků SŠ na písemnou maturitní zkoušku – slohovou práci a didaktický test, osvojení stylistických dovedností, procvičování české gramatiky.

nahoru

Europass mobility

Žáci se mohou přihlásit do projektu CIT, který v rámci evropského programu Erasmus+ umožňuje absolvovat 14 ti denní odbornou praxi v zahraniční firmě a získat celosvětově uznávaný certifikát Europass Mobility.

nahoru