Obory VOŠ

Na této stránce najdete informace studijních oborech. Na úvodní stránce najdete nejbližší události a oznámení, důležité termínydokumenty ke stažení. Na dalších stránkách najdete informace o studiu na vyšší odborné škole, o dnech otevřených dveří, podmínkách přijetímožnostech ubytování.

Sociální práce

Studium je tříleté; je ukončeno absolutoriem, které zahrnuje komplexní zkoušku z teoretických předmětů, cizího jazyka a obhajobu absolventské práce. Absolvent je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka ve všech oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb. Jedná se především o oblast péče o rodinu a mládež, staré lidi, zdravotně postižené či společensky nepřizpůsobivé občany, dále o odbornou práci při realizaci státních sociálních opatření a v dalších oblastech sociálně právních a sociálně rehabilitačních činností. Ve srovnání s odbornými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno více prakticky a je šířeji profilováno. Zájemce o studium by měl mít nejen vyhraněný zájem o obor, ale i nezbytné vlastnosti potřebné pro náročnou práci v sociální oblasti (komunikativní schopnost, obětavost, humanitní cítění aj.). Předpokládá se, že absolvent tohoto oboru vyššího studia najde uplatnění jako sociální pracovník v nejrůznějších veřejnoprávních nebo soukromých institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby pro obyvatelstvo.

Učební plán obsahuje vedle disciplín všeobecně vzdělávacích (cizí jazyk, výpočetní technika, základy ekonomiky aj.) předměty odborné, a to jak základní (psychologie, sociální politika, právo, metody sociální práce, pedagogika, statistika a demografie, zdravotní nauka), tak i výběrové, vycházející především z potřeb dané oblasti. Forma studia je denní, délka 3 roky.

Možnosti uplatnění absolventa

Ve srovnání s podobnými studijními obory vysokoškolského studia je studium zaměřeno více prakticky a je šířeji profilováno umožňuje absolventům získat odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 odst. 4 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Absolvováním vzdělávacího programu Sociální práce získává absolvent statut sociálního pracovníka v oblasti sociálních služeb a je připraven k výkonu profese sociálního pracovníka v mnoha oblastech sociální práce a poskytování sociálních služeb ve státních i nestátních organizacích.

Absolvent je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP a zákona o sociálních službách):

 • odborný sociální pracovník v sociálních službách (kód: 7719),
 • odborný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30188),
 • samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189),
 • samostatný kontaktní pracovník v sociálních službách (kód: 30189),
 • odborný resocializační pracovník (kód: 30190),
 • samostatný resocializační pracovník (kód: 30191),
 • poradce v sociálních službách (kód: 30192),
 • odborný asistent v sociálních službách (kód: 30193),
 • odborný sociální pracovník (kód: 30195),
 • samostatný sociální pracovník (kód: 30196),
 • samostatný pracovník samosprávy pro sociální služby (kód: 30349),
 • samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu (kód: 30348),
 • samostatný pracovník samosprávy pro dávky sociální péče (kód: 30347).

Forma studia je denní, délka 3 roky. Učební plán je tvořen na modulárním principu a pro hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

Studijní plán oboru

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých semestrech (týdenní počty hodin přednášky/semináře) 
studijní období 1 2 3 4 5 6
všeobecně vzdělávací moduly
aplikovaná výpočetní technika 0/3 0/4        
cizí jazyk 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3
komunikační dovednosti   0/2        
filozofie a etika 3/0          
sociologie   3/0        
základy ekonomiky 2/1          
základní odborné moduly
absolventská práce           0/6
drogová závislost       1/2    
gerontologie       1/2    
metody sociální práce     2/1 2/2 3/1 2/2
metody sociálního výzkumu     3/2      
odborná praxe 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6 0/6
odborný seminář 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
právo   3/0 3/0 2/2 2/2 2/1
psychologie 3/0 4/0        
psychosociální výcvik     0/2 0/2    
sociální management           0/2
sociální politika 4/0   3/0   2/0 1/1
sociální deviace         4/0  
základy pedagogiky     3/0      
zdravotní nauky 3/0 3/0        
výběrové odborné moduly
práce s rodinou         0/3 0/2
práce se seniory         0/3 0/2
práce s cizinci a etnickými menšinami         0/3 0/2
nahoru

Výpočetní technika

Absolvent vzdělávacího programu se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet) či navenek (Internet). Díky dynamickému rozvoji webových a multimediálních aplikací nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Ryze technické uplatnění se mu otevírá pro pozice správce počítačových sítí, jako programátor aplikací a správce programů, databázových a informačních systémů. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, mediální prezentace, školení či e-komerci.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu je komplexně připravován podle typových pozic na následující povolání (podle katalogu pracovních míst, ISTP):

 • samostatný programátor (kód: 5779),
 • správce operačních systémů a sítí (kód: 5799),
 • webdesigner (kód: 30385).

Forma studia je denní, délka 3 roky. Učební plán je tvořen na modulárním principu a pro hodnocení průběhu vzdělávání se používá kreditový systém. Kreditový systém je kompatibilní s Evropským systémem převodu kreditů (ECTS) umožňující mobilitu studentů v rámci evropských vzdělávacích programů.

Studijní plán oboru

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých semestrech (týdenní počty hodin přednášky/semináře) 
studijní období 1 2 3 4 5 6
povinné moduly
absolventská práce           0/6
anglický jazyk 0/3 0/3 0/3 0/3   0/3
číslicová technika   2/1       0/4
databáze     1/2      
dokumentace 0/3          
elektrotechnika   3/1        
marketing           2/2
matematika 2/3 2/2 2/2      
multimédia       0/4    
ochrana dat       2/1   2/1
operační systémy   0/3        
počítačová grafika 1/3          
počítačová technika     1/3      
počítačová typografie           2/1
počítačové sítě     2/2      
praktická ekonomie       2/2    
právo           3/0
programování 0/4 0/5 0/4      
projektová činnost     2/0 0/2    
společenské vědy 1/2          
uživatelský software   0/2        
webové aplikace 1/3 1/3 0/3 0/3    
3D grafické aplikace       0/3    
volitelné moduly
počítačová animace       0/4   0/4
operační systémy       0/4    
počítačové sítě           0/4
nahoru