Články

zpět na články novějšístarší

Jazykové vzdělávání žáků

OPVK 57 klíčová aktivita KA4

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat jazyk za pomoci počítače, internetu a dalších IT vymožeností. Někteří již měli s podobným druhem studia určité zkušenosti, většina ale pracovala v e-learningu poprvé. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či školním prostředí. Mnozí rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti. Používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání jejich vlastního hlasu a následně alespoň částečně ztrátu ostychu z mluvení.
Kurz byl zajímavý i výběrem atraktivních a moderních cvičení k poslechu, mluvení a v neposlední míře i drilování.
E-learningový kurz absolvovali či nadále studují především žáci vyšších ročníků střední školy. Všichni si uvědomují nezbytnost skloubení znalostí z  oblasti IT a znalostí a dovedností v používání cizích jazyků, tak jak je dnešní doba na odborníky, budoucí odborníky, klade. Přínosem pro všechny studující byla i možnost konzultací se zainteresovanými lektory, kteří v případě potřeby upravili či přehodnotili jednotlivé výsledky, případně navrhli opakování určitých obtížnějších partií, čímž byla výuka žáků nepochybně zkvalitněna.
Program byl přístupný online. Výuka začínala rozřazovacím testem a po přiřazení úrovně pokročilosti měl každý žák vypracovat kurz obsahující 12 lekcí a 5 kontrolních testů. Lekce i testy byly zaměřené především na procvičování poslechu a výslovnosti.
U zúčastněných žáků se téměř nelišily úrovně, v podstatě všichni splňovali alespoň předpoklady pro jazykovou úroveň A2. Někteří se během svého kurzu dostali až na nejvyšší nabízený stupeň studia, tedy B2.
Kurz byl zaměřen především na zdokonalování se v poslechu s porozuměním a na rozvoj řečových dovedností, včetně nácviku správné výslovnosti.
I přesto, že je dnes ve výuce jazyků kladen nejvyšší důraz právě na rozvoj řečových dovedností, mají někteří studenti ostych komunikovat se spolužáky v cizím jazyce. Zde v e-learningu postupně odpadaly bariéry, neboť žák komunikoval přes počítač a své party si nahrával a mohl tak porovnávat svou výslovnost s výslovností rodilých mluvčích a následně se v ní zdokonalovat.
Žáci pracovali na počítačích s lehkostí, bez větších problémů, možná snadněji než učitelé, zapojení v kurzu pro vyučující. Jediným negativem byl občas výpadek zvuku ve sluchátkách, což se ale většinou dařilo za pomoci školního technika napravit.


Stručný popis práce s výukovým programem:
Způsob používání programu byl mezi žáky velmi individuální. Někteří s programem pracovali průběžně po celé 3 měsíce, jiní spíše nárazově, s ohledem na své časové a jiné možnosti.  Někteří studující občas trochu zápasili se zprovozněním mikrofonu, jiným přišlo obtížné a nepřirozené namlouvat nahrávky přes mikrofon, ale cvikem se vše postupně zlepšovalo. Všichni pozorovali určité rozšíření slovní zásoby, zlepšení výslovnosti a určité upevnění daných gramatických jevů.


Zhodnocení výukového programu ve vztahu k naplnění ŠVP konkrétní školy:
Všichni žáci se zlepšovali. Sice někteří udělali jen malý pokrok, ale i to je motivace a výzva k pokračování v kurzu.
Žáci využijí nabídnutou licenci, jež umožňuje pokračovat v e-learningovém studiu až do konce srpna 2016.
Kurz žáky bavil a naplňoval, byl pro ně možností, jak se zdokonalit především v komunikativních dovednostech a jak si zlepšit výslovnost a rozšířit slovní zásobu. Rovněž vedl žáky ke zvýšení sebevědomí při používání cizího jazyka. Moderní technika nebyla pro nikoho problémem.
Kdybychom měli něco e-learningovému programu vytknout, byl by to fakt, že s přeřazením žáka do vyšší úrovně se lektorovi již nezobrazí jeho dosažené výsledky z úrovně nižší.
Dále nás mrzí, že kurz nekončí certifikátem, jak bylo původně přislíbeno slíbeno. Situaci nicméně vyřešili organizátoři tím, že nabídli žákům možnost podstoupit bonusový jazykový test. V případě úspěšného složení této zkoušky žáci získají certifikát, potvrzující dosaženou jazykovou úroveň. I tento certifikát jim může jednou pomoci najít si zajímavou a dobře ohodnocenou práci, neboť spojení znalostí moderních technologií a jazykových dovedností je dnes velmi potřebné a žádané.

3. 2. 2016   RNDr. Jana Reslová