Evropské projekty

Evropský sociální fond

OPVK 44

 

OPVK 56

 

OPVK 57

 

OPVK 72

OP VKOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Internetové stránky programu OPVK: www.op-vk.cz

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 44

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

Školní rok 2017/18:

Udržitelnost projektu OPVK 44 - plán pro školní rok 2017/2018 - pdf

Tisková zpráva - vyhodnocení 3. roku udržitelnosti 2017/18 - pdf

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 56

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK56

Za poznáním do Anglie

Jazykový a poznávací zájezd žáků 3.D do Anglie se uskutečnil 1. - 7. 11. 2015. Zájezd byl financován z grantu EU Výzvy 56 MŠMT.

Zúčastněným žákům bylo splněno přání navštívit Anglii, seznámit se s jejími významnými památkami a zlepšit si jazykové dovednosti. Možnost výjezdu financovaného z grantu Evropské unie byla pro žáky překvapením a motivem k odpovědnější školní i mimoškolní práci.

Pedagogické stínování ve slovenském Prešově

V rámci projektu OPVK56 bylo prováděno stínování ve vzdělávání v oblasti programování a počítačové sítě. Stáž se uskutečnikla ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2015 a byla zaměřena na oblast Informačních technologií a programování.
SPŠE-PO je škola nacházející se ve východním Slovensku, ve městě Prešov, jehož velikost je do počtu obyvatel srovnatelná s mateřským městem Pardubice.

Pedagogické stínování ve Švédsku

V rámci výzvy č. 56 MŠMT - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí vyrazilo šest zástupců naší školy do švédské partnerské školy Fenix kultur - och kunskapscentrum.
Cílem celého projektu bylo nahlédnout pod pokličku švédskému školského systému a zjistit, jakým způsobem je vzdělávána mladá generace v jiných zemích světa.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 57

Škola se podílí na realizaci projektu OPVK57

Jazykové vzdělávání učitelů

Do e-learningové formy studia se zapojilo všech devět učitelů s velkou chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Velkou výhodou se jevila možnost pracovat svým vlastním tempem, tudíž bez stresového zatížení a dle svých individuálních časových možností. Vše se navíc odehrávalo v dobře známém domácím či pracovním prostředí. Učitelé rovněž ocenili možnost pracovat na zlepšení své výslovnosti, používali moderní IT vybavení včetně sluchátek s mikrofonem, což umožňovalo nahrávání vlastního hlasu.

Jazykové vzdělávání žáků

Do studia Výzva 57 se zapojilo celkem 40 žáků, jejichž počet odpovídá dvěma e-learningovým šablonám. Všichni s velkým nasazením a chutí rozvinout a zdokonalit své jazykové dovednosti a znalosti. Nejen vzhledem k faktu, že jsme odborná škola se zaměřením na moderní technologie, bylo pro většinu studentů jakousi výzvou studovat jazyk za pomoci počítače, internetu a dalších IT vymožeností.

nahoru

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost: OPVK 57, CZ1.07

Škola realizovala komplexní vzdělávací program pro pedagogické pracovníky ŠKOLA BEZPEČNĚ ONLINE: Výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu na ZŠ a SŠ. Partnerem a odborným garantem projektu je NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU, specializované pracoviště pro prevenci a řešení sociálně patologických jevů spojených s uţíváním internetu.

Vzdělávací program nabízí nové znalosti v oblastech ochrany dětských uživatelů internetu:

 • kyberšikana a školní šikana a jak ji řešit,
 • kyberšikana namířená vůči učiteli a jak ji řešit,
 • řešení krizových situací spojených s elektronickým násilím ve školách,
 • kybergrooming a zneužívání dětí prostřednictvím online komunikace,
 • nezákonný a škodlivý obsah na internetu,
 • sociální sítě (Facebook) a jejich rizika,
 • závislosti na online komunikaci,
 • ochrana osobních údajů,
 • autorská práva a jejich porušování,
 • právní postavení školy a pedagogů při řešení elektronického násilí.

Projekt dále nabízí:

 1. metodické materiály pro výuku dílčích témat problematiky (Kyberšikana, Kybergrooming, Ochrana osobních údajů a osobnosti, Autorská práva a škola a další),
 2. pracovní listy pro přímou práci s žáky,
 3. výukové materiály ke stažení,
 4. didaktické DVD ke stažení pro přímou práci s žáky s pěti původními filmy.
nahoru