Obory SPŠE

Obory L

čtyřletý maturitní obor
„méně teorie, více praxe“

Mechanik elektrotechnik

Obory H

tříleté učební obory
„výuční list“

Elektromechanik Elektrikář

Obory L

dvouletý nástavbový studijní obor s maturitní zkouškou - „nástavba“

Provozní elektrotechnika

Informace o jednotlivých předmětech najdete na stránce   Vyučované předměty

Průmyslová automatizace

26-41-M/01 Průmyslová automatizace

V nově zařazeném oboru na naší škole bychom rádi spojili tradiční elektro obor společně s programování průmyslových automatů a řízením technologických procesů. S nárůstem automatizace v průmyslu se současně zvyšuje poptávka po absolventech se znalostí programování PLC. Absolventi nového oboru dokáží komplexně řešit průmyslovou automatizaci, a to od elektrotechnického návrhu přes zpracování elektrotechnické dokumentace až po samotné programování průmyslových automatů včetně vizualizace technologických procesů. Díky tomuto zaměření se naši absolventi stanou vyhledávanými odborníky v oblasti průmyslové automatizace.

Od prvního ročníku se žáci zaměří na programování průmyslových automatů včetně jejich periferních zařízení, čidel a senzorů. Naučí se řídit celou řadu průmyslových pohonů od krokových motorů až po výkonné synchronní a asynchronní motory. Pochopí vazby mezi slaboproudou a silnoproudou elektrotechnikou. Seznámí se s výrobou a distribucí elektrické energie a to včetně moderních technologií obnovitelných zdrojů. Zároveň proberou i úvod do komunikačních rozhraní a sítí. V rámci výuky databázových systémů se naučí základy práce v systému SAP.

Nedílnou součástí výuky je spojení teorie a praxe. V rámci praktických předmětů si osvojí svoje teoretické znalosti na praktických úlohách. Díky našemu novému oboru mohou absolventi získat po maturitě osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 sb.)

Studijní plán zaměření

ročník1234
povinné předměty
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd1111
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4344
tělesná výchova2222
ekonomika0022
výpočetní technika3300
praxe3333
technické kreslení0022
číslicová technika2000
elektrotechnický základ4300
elektrotechnika0478
počítačové sítě0010
průmyslová automatizace0222
programovatelné automaty0222
SAP0100
volitelné předměty
cvičení z matematiky0002
celkem týdně32323232
nahoru

Telekomunikace

26-45-M/01 Telekomunikace

V tomto oboru dochází k propojení tradičního elektro oboru s programováním a moderními IT technologiemi dnešní doby. V poslední době díky vývoji hardwarových prostředků pro telekomunikační zařízení vzrůstá poptávka po lidech se základním elektrotechnickým vzděláním doplněném o znalosti z oblasti programování a vývoje hardwaru. Takto profilovaný absolvent zvládne jak hardwarový návrh zařízení, tak i vývoj a aplikaci softwaru. V dnešní době při návrhu elektrotechnického zařízení se stává neoddělitelnou součástí i jeho softwarová část. Díky tomuto zaměření náš absolvent zvládne vývoj prototypových zařízení v oblasti telekomunikací a bude žádaným specialistou ve svém oboru.

První ročník je charakteristický odborným vzděláváním tvořícím důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci prvního ročníku.

Od druhého ročníku získá absolvent znalosti z oboru telekomunikační techniky a to od základních analogových systémů až po digitální, bezdrátové a družicové komunikace.

V rámci volitelného předmětu Tvorba mobilních aplikací získají žáci znalosti z oblasti mobilních technologií. Dokáží vytvářet software pro tyto platformy a budou se orientovat v operačních systémech mobilních zařízení.

V rámci volitelného předmětu Programovatelné embedded systémy získají žáci znalosti z oblasti programování těchto systémů a dokáží samostatně navrhovat a programovat prototypová zařízení.

Studijní plán zaměření

ročník1234
povinné předměty
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk (AJ, NJ)3333
základy společenských věd1111
dějepis2000
fyzika3200
chemie2000
matematika4443
tělesná výchova2222
ekonomika0201
výpočetní technika2200
praxe3333
technické kreslení2020
číslicová technika0200
algoritmizace a programování2000
elektronika3355
počítačové sítě0022
telekomunikace (MP)0245
volitelné předměty
tvorba mobilních aplikací (MP)0334
programovatelné embedded systémy (MP)0334
celkem týdně32323232
nahoru

Elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika

Zaměření - volí se až od 3. ročníku:

 • komunikační systémy
 • řídicí systémy

Studium oboru elektrotechnika trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. V prvních dvou ročnících mají žáci ve všech třídách oboru stejné vyučovací předměty. Mezi nosné odborné předměty patří číslicová technika, výpočetní technika, základy elektrotechniky, elektronika, robotika, technické kreslení a praxe. Žáci si získané teoretické znalosti ověřují při praktickém výcviku ve specializovaných laboratořích.

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech je kladen důraz na český jazyk, matematiku, fyziku a cizí jazyk. Žáci pokračují v cizím jazyce ze základní školy (pokud to možnosti školy dovolí). Na konci druhého ročníku si každý žák volí jedno ze dvou zaměření.

Kritériem výběru zaměření je zájem žáka o zvolené zaměření a následně průměrný prospěch v 1. a 2. ročníku studia.

Komunikační systémy

Absolvent studijního oboru elektrotechnika se zaměřením na komunikační systémy je připravován pro činnost v oblasti montáže, konstrukce a oživování elektronických zařízení a pro činnost v oblasti přenosové techniky drátové a bezdrátové.

Zaměření absolventa není jednostranné. Během studia získá rovněž potřebné znalosti z výpočetní techniky, hlavně v oblasti uživatelského software a základů programování v jazyce Java.

Řídicí systémy

Absolvent studijního oboru elektrotechnika se zaměřením na řídicí systémy je připravován pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti vývoje, výroby, montáže, oživování, údržby a provozu prostředků výpočetní a automatizační techniky, ale také pro oblast prodeje těchto prostředků nebo v jejich programování a využívání uživatelského software, programování v jazyce Java.

Absolvent získá všechny teoretické i praktické znalosti na úrovni absolventa elektrotechnické průmyslové školy slaboproudého zaměření. Má potřebné vědomosti z oblasti činnosti základních elektronických obvodů, měřící techniky, kombinačních a sekvenčních obvodů, obsluhy osobních počítačů typu PC, operačních systémů, uživatelského software, programování v Javě, činnosti a programování jednočipových monolitických mikropočítačů, snímačů neelektrických veličin, průmyslových automatů atd.

Studijní plán zaměření

ročník1234
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3333
základy společenských věd1111
dějepis2   
fyzika32  
chemie2   
matematika5433
tělesná výchova2222
odborné předměty
ekonomika 21 
výpočetní technika32  
základy elektrotechniky33  
elektronika (MP) 3  
praxe (MP)3333
elektrotechnická měření (MP)  45
technické kreslení 3  
číslicová technika2   
mikroprocesorová technika  2 
robotika 1  
volitelné předměty (komunikační systémy)
elektrotechnologie   2
radioelektronická zařízení (MP)  44
komunikační technika (MP)  44
výpočetní technika  22
volitelné předměty (řídící systémy)
elektronické počítače (MP)  44
automatizace (MP)  32
automatizační cvičení   2
elektronika  34
nepovinné předměty
cvičení z matematiky   2
nahoru

Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - již od 1. ročníku:

 • programování a hardware,
 • grafika a webdesign.

Studium oboru informační technologie trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. Obor svoji koncepcí reaguje na poslední trendy vývoje informatiky a výpočetní techniky. Je určen pro žáky se zájmem o výpočetní techniku, počítačové sítě, programování, webové a grafické aplikace. Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolvent nejen pracoval s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využíval adekvátní zdroje a efektivně pracoval s informacemi.

Tento obor otevíráme již od prvního ročníku v jednom ze dvou zaměření:

Všeobecně vzdělávací předměty jsou v obou zaměřeních stejné a je kladen důraz na český jazyk, matematiku, fyziku a cizí jazyk. Žáci pokračují v cizím jazyce ze základní školy (pokud to možnosti školy dovolí). Jedná se o studijní maturitní obor a tak se věnuje těmto předmětům zvýšená pozornost.

Informační technologie - Programování a hardware

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - programování a hardware

Studijní obor Informační technologie s uvedeným zaměřením bude na naší škole ve školním roce 2015/2016 otevřen již pošesté a počet přijímaných opět bude 90 žáků.

Převážná část výuky je věnována moderním informačním technologiím. V profilových odborných předmětech žáci získají zkušenosti s návrhem a spravováním databázových systémů, tvorbou webových stránek a webových aplikací včetně dynamických stránek a jazyku PHP. Žáci jsou dále seznámeni s moderními technologiemi počítačových sítí a konstrukcí počítačů a hardwarových komponent. Absolvent se naučí základy operačního systému Linux, osvojí si ovládání běžných síťových aplikací a zná standardní síťové protokoly. Ovládá software a nástroje pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, orientuje se v oblasti multimédií a získá znalosti DTP zpracování dokumentů.

Na konci druhého ročníku se každý žák rozhoduje pro jednu ze dvou specializací:

 • multimédia,
 • sítě.

Kritériem výběru zaměření je zájem žáka o zvolenou oblast a následně průměrný prospěch v 1. a 2. ročníku studia.

Absolvent se může uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích:

 • správa informačních systémů,
 • návrhy a provoz www stránek,
 • návrhy a provoz internetových obchodů,
 • tvorba a správa databázových systémů,
 • při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení,
 • operátor výpočetní techniky,
 • programátor,
 • správce aplikací,
 • technik IT.

Studijní plán zaměření

ročník1234
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3333
základy společenských věd1111
dějepis2   
fyzika32  
chemie2   
matematika5433
tělesná výchova2222
odborné předměty
ekonomika 21 
informatika3333
hardware (MP) 323
operační systémy  33
počítačové sítě  4 
programování33  
databáze (MP) 3  
elektrotechnika3   
číslicová technika 1  
techniká grafika   2
webové aplikace (MP)2232
maturitní seminář (MP)   3
volitelné předměty (multimédia)
multimédia  44
volitelné předměty (sítě)
zabezpečení dat  4 
počítačové sítě   4
nepovinné předměty
cvičení z matematiky   2
nahoru

Informační technologie - Grafika a webdesign

18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření - grafika a webdesign

Studijní obor Informační technologie s uvedeným zaměřením bude na naší škole ve školním roce 2015/2016 otevřen teprve potřetí a počet přijímaných bude 30 žáků. Svoji náplní je tento obor vhodný i pro dívky.

Absolvent získá dobré technické znalosti a dovednosti z oblasti grafických a multimediálních aplikací, webových aplikací, počítačového hardwaru i softwaru.

Učební plán je koncipován tak, že si žáci osvojí práci s uživatelským softwarem, dále tvorbu webových stránek, pracují v grafických vektorových a rastrových programech, znají typografická pravidla a odborné normy, vytvářejí animace, orientují se v problematice ekonomiky a marketingu.

Absolvent oboru dovede identifikovat požadavky a představy zákazníka o webových stránkách, identifikuje žádoucí funkce webových stránek, definuje vlastnosti a sestavy použitého webdesignu v souladu s představami zákazníka a funkcemi webových stránek, určí grafický vzhled webových stránek, vytvoří webové stránky s využitím web technologií a grafických programů, vytvoří grafické archivy a knihovny grafických prvků, vytvoří webové stránky pro databázové systémy a další.

Absolventi tohoto oboru najdou mimo jiné uplatnění jako tvůrci a designoví návrháři webových stránek například v reklamních agenturách, softwarových a marketingových firmách.

Studijní plán zaměření

ročník1234
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3333
základy společenských věd1111
dějepis2   
fyzika33  
chemie2   
matematika4443
tělesná výchova2222
odborné předměty
ekonomika 21 
informatika323 
hardware  32
operační systémy  33
počítačové sítě 22 
grafika3222
grafika 3D 333
grafická tvorba3   
marketing   2
webdesign322 
multimédia 3 3
maturitní seminář   3
konverzace v cizím jazyce   2
nepovinné předměty
cvičení z matematiky   2
nahoru

Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Studium oboru mechanik elektrotechnik trvá čtyři roky a jedná se o denní studium zakončené maturitní zkouškou. Jde o obor ze skupiny oborů L, které jsou praktičtěji zaměřené s menším podílem teoretické výuky zakončené maturitní zkouškou.

Absolvent oboru se uplatní především v pracovních funkcích, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Je schopen zabývat se návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou, elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí. Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Jde o pozice jako např. elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky.

Studijní plán zaměření

ročník1234
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura2233
cizí jazyk3333
občanská nauka 111
dějepis2   
fyzika2211
chemie1   
ekologie1   
matematika3333
tělesná výchova2222
odborné předměty
ekonomika   3
výpočetní technika2212
základy elektrotechniky51  
elektronika (MP) 331
elektrická měření 322
technická dokumentace2   
číslicová technika 112
automatizace 12 
elektronická zařízení (MP)  23
materiály a technologie2   
odborný výcvik (PMZ)610107
nahoru

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent se uplatní především v pracovních funkcích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Absolvent je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, anebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů, popřípadě jejich typických částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávajících signály či informace, elektrické pohony a napájecí zdroje apod. Absolvent ovládá základní operace na obráběcích strojích (soustružení, frézování).

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují především odpovídající manuální zručnost.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice, kde se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Studijní plán zaměření

ročník123
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura221
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika21 
ekologie 1 
matematika221
tělesná výchova111
odborné předměty
ekonomika 11
výpočetní technika111
základy elektrotechniky5  
elektronika 23
elektrická měření 22
elektrické stroje a přístroje 2 
technická dokumentace2  
materiály a technologie1  
technologie zařízení 12
strojnictví2  
odborná praxe121418
nahoru

Elektrikář

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem, jehož absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Absolvent montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve výrobních i nevýrobních organizacích, všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice ale i odpovídající manuální zručnost. Hlavně jde o pozice jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář a další.

Výuka tohoto oboru probíhá v areálu školy Do Nového 1131, Pardubice, kde se nacházejí moderně vybavené elektrotechnické dílny a díky svému praktickému zaměření je zde zabezpečena silná vazba na elektrotechnické firmy v Pardubickém regionu.

Studijní plán zaměření

ročník123
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura223
cizí jazyk222
občanská nauka111
fyzika21 
ekologie 1 
matematika221
tělesná výchova111
odborné předměty
ekonomika  2
výpočetní technika111
základy elektrotechniky6  
elektronika 31
elektrická měření  2
elektrické stroje a přístroje 3 
elektronická zařízení  3
stroje a zařízení 1 
technologie22 
strojnictví2  
odborná praxe121418
nahoru

Provozní elektrotechnika - nástavba

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

Dvouleté nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnických, které byly ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem. Návaznost mezi nástavbovým studiem a našimi tříletými obory vzdělání s výučním listem je zachována.

Absolvent je připraven tak, že je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Absolvent měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektro-spotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Absolvent montuje a uvádí do provozu zařízení anténní a satelitní techniky, spotřební elektroniky, elektronických zabezpečovacích a protipožárních systémů (EZS a EPS) a zařízení automatizační techniky. Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s oblastí výstavby energetických zdrojů, elektrických sítí, při výrobě, distribuci a užití elektrické energie, v oblasti zkušební, regulační, servisní a montážní techniky, při výrobě, využití a údržbě elektrických strojů, přístrojů, elektronických zařízení, při opravách a servisu elektronických zařízení, popř. jejich dílčích částí pro zpracování signálů a informací. Dále v oblasti systémů pro měření, regulaci a automatizaci, při montáži, sestavování, řízení, obsluze a servisu automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek, elektronických zařízení a přístrojů.

Studijní plán

ročník12
všeobecně vzdělávací předměty
český jazyk a literatura33
cizí jazyk33
nauka o společnosti11
fyzika32
základy práva11
matematika33
tělesná výchova22
odborné předměty
ekonomika a řízení22
výpočetní technika22
elektrotechnika (MP)33
elektronika (MP)22
elektrická měření33
elektrotechnická zařízení12
automatizace22
provozní technika22
nahoru