Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na květen 2021

Milé žákyně, milí žáci, 

od pondělí 26. 4. 2021 se ve středních školách umožňuje praktická výuka (ve všech jejich formách podle školského zákona) bez omezení počtu žáků ve skupině. Osobní přítomnost na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním. Toto platí také v případě praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Kolega Mgr. František Věcek vás seznámí s novým rozvrhem, který bude platný od pondělí 26. 4. 2021. Téměř všechny třídy (v závislosti na oboru a ročníku) se jeden den v týdnu budou účastnit praktické výuky ve škole. Odborný výcvik bude probíhat v plném rozsahu. Všechna ostatní výuka bude nadále distanční.

V příloze tohoto mailu zasílám dokument „Pokyny pro žáky k testování na COVID-19“. Tento dokument je závazný a je třeba, abyste si jej prostudovali. Zároveň v rámci přípravy na testování ve škole vám doporučuji navštívit web: testovani.edu.cz . Tam si můžete mimo jiné prohlédnout video z testování ve škole testy typu LEPU, kterými se budete testovat.

 Z pravidel pro testování, která jsou ve zmíněném dokumentu bych zmínil tato:

 1. V areálu Karla IV. je vstup žákům povolen pouze vchodem od vily a vchodem z asfaltového hřiště.
 2. Testování probíhá v areálu Karla VI. v učebnách B 101 – B104 podle daného rozpisu umístěného na dveřích.
 3. Testování v areálu Do Nového probíhá v budově B v učebně EB16 (vedle šaten).
 4. Nezletilí žáci by s sebou měli mít písemné sdělení zákonného zástupce, že mohou, v případě pozitivního výsledku testu, opustit sami areál školy. Pokud by toto písemné sdělení neměli, museli by být umístěni do izolační místnosti, ve které by počkali do příchodu zákonného zástupce.
 5. Na testování se dostavte včas. Žáci z Pardubic by se měli dostavit 30 – 45 minut před začátkem výuky, dojíždějící v závislosti na dopravním spoji.
 6. Celou dobu pobytu ve škole musí mít všichni nasazený respirátor (FFP2 nebo KN95).

Dále připomínám, že žáci mají zákaz parkování automobilů v areálu školy.

 

Přeji hezký den a případě dotazů se na mě obracejte.

 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

vzhledem k trvající nepříznivé situaci související s covid-19, informoval 10.3.2021 ministr školství o posunutí řádného termínu jednotné přijímací zkoušky (JPZ). 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi#prijimacky

Aktuální situace k 9.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), je možné absolvovat přijímací zkoušku pouze tehdy, pokud žák doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.

Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

(prováděcí dokumenty ke stažení níže)

Aktuální situace k 30.3.2021

Do e-mailů uvedených na přihláškách jsme zaslali pozvánku na přijímací zkoušku (v některých případech se nepodařilo zprávu doručit, to může být způsobeno např. překlepem nebo neexistujícím e-mailem).

Během tohoto týdne budeme všem uchazečům rozesílat pozvánky a další instrukce poštou. V případě, že do 23. dubna neobdržíte dopis, kontaktujte nás.

Aktuální situace k 11.3.2021

Předali jsme informace o přihlášených uchazečích CERMATU. Tam dojde ke zpracování informací, jakmile bude vše hotové, zašleme vám na e-mail a uvedené adresy pozvánky k přijímací zkoušce a další informace.

 Nový termín řádného termínu JPZ

1. řádný termín - 3. květen 2021

2. řádný termín - 4. květen 2021

1. náhradní termín - 2. červen 2021

2. náhradní termín - 3. červen 2021

 

V případě jakýchkoliv dotazů pište na vecek@spse.cz

 

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (1. skupina)

MZ – Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4.  H, 4. I, 4. ME(2. skupina), 2. PE

MZ – praktická zkouška třídy 4. ME (2. skupina)

MZ –Svatý týden tříd 4. A, 4. B, 4. C, 4. D, 4. E, 4. F, 4. G, 4. H, 4. I, 4. ME (1. skupina), 2. PE

Výsledky přijímacího řízení budou zvěřejněny 19.5.2021.

Přijímací zkoušky - dodatek

Ministerstvo  školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo") jako příslušný správní orgán podle ustanovení§ 184a odst. 4 písm. a) a odst . 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,správní řád"), určuje:

Za článek XVIII. opatření obecné povahy ze dne 8. března 2021, č. j. MSMT-43073/2020-3, ve znění opatření obecné povahy ze dne 14. ledna 2021, č. j. MSMT-1452/2021-1, opatření obecné povahy ze dne 15. února 2021 č. j. MSMT-4337/2021-1, opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021, č. j. MSMT-4337/2021-6 a opatření obecné povahy ze dne 6. dubna 2021, č. j. MSMT-4337 /2021-7, se doplňují nové články XIX. až XXI., které znějí:

 ,,XIX.

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu . Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

XX.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

XXI. 

Ředitel střední školy, ve které se konala jednotná přijímací zkouška do čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou, zveřejní bezodkladně na internetových stránkách školy informace o možnosti konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu podle výroku XIX . a o možnosti zpětvzetí zápisového lístku podle výroku XX.".

Informace k maturitní zkoušce - jaro 2021
 
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
 
Termíny zůstaly stejné - řádný - 24.-26. 5. 2021.
 
DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky mají navýšený čas + možnost použití kompenzačních pomůcek.
Jednotné zkušební schéma (= podrobný časový harmonogram) je k dispozici na https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf
Upozornění: Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Upozorňuji ještě u didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny nejdéle v 7:45 z důvodu kontroly povolených pomůcek.
 
Všem maturantům byli na školní mail zaslány pozvánky.
 
V rámci celé maturitní zkoušky budou dodržovány zásady předepsané dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Z nich vyplývají následující povinnosti.
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
-- negativní test a
-- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Pro účast žáků na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na  COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. To může být provedeno ve škole, případně u poskytovatele zdravotních služeb.
 
Možnosti  nahrazení  potvrzení  o  provedeném  testu u  maturitních  zkoušek
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  a  od  prvního pozitivního  POC  antigenního  testu  nebo  RT-PCR  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem  zdravotních  služeb  podle  aktuálně  platného  mimořádného  opatření  k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace  druhé  dávky  očkovací  látky  v případě  dvoudávkového  schématu  podle  souhrnu  údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 
V průběhu didaktického testu, praktické zkoušky, ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor splňující normu FFP2 nebo KN95.
 
Průběh testování ve škole u didaktických testů bude následující.
Pro testování žáků budou vyhrazeny učebny B101 až B104. Na každé učebně bude vyvěšen seznam žáků, pro které je daná učebna vyhrazena (dle maturitních seznamů = učeben). Prosím o dodržení rozpisu - žáci v dané učebně budou mít připravené potvrzení s výsledkem testu. Toto potvrzení mohou použít i v následujících dnech.
V pondělí 24. 5. 2021 budou učebny pro testování otevřeny od 6:45 (pro žáky konající didaktický test z M) a od 12:00 (pro žáky konající didaktický test z AJ).
Prosím místní žáky a žáky z blízkého okolí, aby přišli na testování dříve (6:45-7:10). Důrazně doporučuji jako nejpozdější termín 7:25 pro M a 13:00 pro AJ. Je to z důvodu, že test trvá minimálně 15 minut. A stává se, že první někdy nevyjde. Pokud nebude mít dostatečnou časovou rezervu - nemusíte být k didaktickému testu připuštěni.
 
Jelikož si žáci museli zvolit jednu z těchto zkoušek - předpokládám, že pro následující dny (úterý, středa) již nebude třeba zajišťovat testování. Mohou se vyskytnout jednotlivci, kteří např. na didaktické testy v pondělí nedorazí - ti budou mít možnost se otestovat od 6:45 v učebně B152 (za kanceláří školy). Pozor opět na časovou rezervu.
 
Žáci obdrží výsledek testu písemně. Předloží ho zadavateli před zahájením zkoušky. Budou uznány i náhradní formy - viz výše.
 
Pokud máte možnost se nechat otestovat předem u jiného poskytovatele zdravotních služeb - bude to pro Vás "časovou" výhodou.
 
Podle informací z porady - pokud někdo bude chtít se nechat otestovat např. v pátek ve škole - je nutné to den předem nahlásit mailem do kanceláře školy z důvodu přípravy potvrzení.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky - možnostmi použití povolených pomůcek
Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu z Matematiky.
 
K didaktickým testům si přineste - průkaz totožnosti, modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...). Lze mít i povolené pomůcky pro daný předmět.
Nelze mít zapnutý mobilní telefon. Ani "chytré"hodinky...!
 
Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkoušky
Rozpis maturitních zkoušek v příloze.
 
Z epidemiologických důvodů a podle doporučení MŠMT předpokládáme zatím průběh předpokládáme jako v loňském roce.
To znamená, že slavnostní zahájení celé třídy v první den maturitních zkoušek nebude. Proběhne vždy slavnostní zahájení 5 minut každý den před první zkouškou s maturujícími žáky daný den (nezapomeňte na časovou rezervu pro test na Covid).
Slavnostní zakončení celé třídy je plánováno na poslední maturitní den dané třídy - přibližně 15 minut po poslední zkoušce.
Ten den by taktéž proběhl výběr učebnic.
Pokud to epidemiologická situace dovolí - proběhlo by slavnostní předání vysvědčení v divadle s účastní rodičů... koncem června - termín bude upřesněn.
 
Před ústní maturitní zkouškou opět musí být provedeno testování na Covid - stejná pravidla jako výše (dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH...). Pro testování bude vyhrazena jedna učebna B133 od 6:45 pro všechny maturanty v daný den. Opět upozorňuji na časovou rezervu.
V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor FFP2, KN95.
 
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 
Další informace k průběhu a organizaci ústních zkoušek vám podají třídní učitelé.
 

Ing. Zdeněk Cach

img/akce/893/large/01.jpg
Soubory ke stažení:

Na konci článku naleznete výsledky všech příjimacích zkoušek dle oborů.

 • 26-51-H/01 Elektrikář (H)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (H)
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - nástavba (L)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace (M)
 • 26-41-M/01Elektrotechnika - Řídící systémy (M)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace (M)
 • 26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí (M)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (L)
 • 18-20-M/01 Informační technologie (M)
 • 18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika (M)

Přijatí – do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků odevzdat (lze odeslat také poštou) vyplněný zápisový lístek. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá. Stejnopis rozhodnutí je možné obdržet v sekretariátu školy od 21. 5. 2021 (pracovní doba od 8:00 do 15:00 hodin).

Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.

Nepřijatí – Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

  • 60g Zápisový lístek 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Doporučení: v případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání, několik míst se obvykle uvolní.

  

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a v souladu s bodem II. odst. 4. volebního řádu školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, v platném znění se vyhlašují volby do školské rady Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice.

nahoru