Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na červen 2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za projevenou důvěru podáním přihlášky na naši školu.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, prováděcí vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a hlavně vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění účinném od 7. 5. 2020.

Zkouška začíná v 8:30.

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo:

Kritériem pro přijetí je součet bodů z přijímacích zkoušek, bodů za výsledky obou pololetí předposlední třídy a prvního pololetí poslední třídy a bodů za aktivity nad rámec běžných školních povinností, a to sestupně. Dolní hranice počtu bodů pro přijetí je 20 bodů v součtu za oba testy jednotné přijímací zkoušky. V případě rovnosti součtu bodů budou použita doplňková kritéria (viz kritéria přijetí pro 1. kolo na www.spse.cz).

Dne 16. 6. 2020 po 16:00 budou na veřejně přístupném místě v budově školy a na www.spse.cz zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Pořadí uchazečů bude uvedeno pod registračními čísly. Registrační číslo uchazeče je shodné s evidenčním číslem přihlášky. V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nejzazší termín pro nahlížení do spisu a vyjádření se k podkladům je stanoven na 16. 6. 2020 od 11:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Možnost nahlédnout do spisu bude v sekretariátu školy Karla IV. 13. V rámci vydávaného rozhodnutí se škola vyjadřuje k námitkám včas podaným.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude škola zasílat do vlastních rukou, ale oznamovat pouze formou zveřejnění seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče (§ 60 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). Rozhodnutí o přijetí bude možné obdržet v sekretariátu školy od 19. 6. 2020. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude škola zasílat poštou do vlastních rukou.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději 23. června 2020.

 

Organizačních pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

· V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.

· Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.

· Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

· Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy

· Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

· Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha).

· Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

· Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.

· Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

· Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

V příloze naleznete rozpis žáků.

Soubory ke stažení:

Maturitní zkoušky 2020

Základní informace

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020

Důležité dokumenty

https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy

Kritéria hodnocení

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/kriteria-hodnoceni

Maturitní kalendář 2020

https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska-2020/maturitni-kalendar

Přílohy k jednotnému zkušebnímu schématu

Termíny - souhrn

DATUM

ČAS KONÁNÍ

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

1. 6. 2020  

8:00

Matematika

13:00

Anglický jazyk

2. 6. 2020   

8:00

Český jazyk a literatura

3. 6. 2020

9:00

Matematika+          - nebude na naší škole, ale na spádové – viz VPZ (Výsledkový portál žáka)

5. 6. 2020

8:00

Fyzika - PP

15. – 19. 6. 2020

 

4.C, 4.F, 4.G, 4. H, 4.ME

22. – 26. 6. 2020

 

4.A, 4.D, 4.E, 2.PE

Pozvánky generované z IS CERTIS byly zaslány na emaily žáků.

Další informace

Možnostmi použití povolených pomůcek – pouze Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením testu z Matematiky.

Žákům s úpravami podmínek konání zkoušek byl zaslán informační mail. Žáci mohou využívat kompenzační pomůcky uvedené ve svém doporučení ŠPZ.

Ve škole bude vyvěšen jmenných seznamů žáků ve vestibulu školy a na jednotlivých učebnách, ve kterých se budou písemné zkoušky konat.

Čas zahájení úvodní administrace písemných zkoušek je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn žáka ze zkoušky vyloučit.

Předání hodnocení maturitních projektů žákům –  proběhne s vysvědčením + mailem

Proběhlo odevzdání podepsaného seznamu literárních děl. (Dle vyhlášky č. 232/2020 Sb. a vyhlášky č. 233/2020 Sb. platí, že žák má odevzdat svůj seznam literárních děl v jarním zkušebním období 2020 do 5 dnů od obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na školách.)

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 8. června 2020. Ředitelé škol pak tyto výsledky předají žákům nejpozději následující pracovní den.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 učňovských oborů H 

26-51-H/01 Elektrikář (výsledky pod článkem) 

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (výsledky pod článkem) 

Přijatí – vzhledem k momentální situaci, kdy ještě neproběhla jednotná přijímací zkouška, není možné zatím stanovit do kdy, je nutné odevzdat zápisový lístek. Předpokládaný termín času, do kdy musíte odevzdat zápisový lístek je cca 13 dní po uskutečnění jednotné přijímací zkoušky. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá. Stejnopis rozhodnutí je od 27. 4. 2020 možné obdržet v sekretariátu školy (nutná předchozí telefonická domluva). 

Jakmile budeme vědět více, článek budeme aktualizovat!

Nepřijatí – lze požádat ředitele školy o vydání nového rozhodnutí přijímacího řízení
ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí. (bude zasláno poštou) 

561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

    • 60g Zápisový lístek 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

V tuto chvíli čekáme na vyjádření MŠMT, které chystá pravidla a termíny pro přijímací řízení, jakmile obdržíme informace budeme vás informovat.

Doporučení:

V případě nepřijetí, doporučujeme podat žádost o nové rozhodnutní, zpravidla se místa uvolní.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se ode dne 11. března 2020 žákům zakazuje osobní přítomnost ve školách a školských zařízeních.

Žákům se nařizuje povinnost sledovat internetové stránky školy (www.spse.cz) a školní e-mailovou schránku (mail.spse.cz) pro další informace.

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

 

10. 3. 2020 v Pardubicích

Ing. Zdeněk Cach

Statutární zástupce školy

   1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2020/2021

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2020/2021

  • výpočetní technika (26-47-N/13)
  • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 29. června 2020, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 31. 5. 2020.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení. Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2020). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 28. srpna 2020 (přihlášky do 17. 8. 2020) a konání 3. kola 14. září 2020 (přihlášky do 7. 9. 2020).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy. Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

 

1/ Čtyřleté maturitní obory (zápisové lístky do 23.6.2020) - výsledky pod článkem

26-41-M/01 Průmyslová automatizace (vychází z RVP 26-41-M/01 Elektrotechnika)

26-45-M/01 Telekomunikace 

26-41-M/01 Elektrotechnika 

18-20-M/01 Informační technologie – Programování a hardware

18-20-M/01 Informační technologie – Grafika a webdesign

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

2/ Dvouleté nástavbové maturitní studium (zápisové lístky se neodevzdávají) - výsledky pod článkem

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

 

Přijatí – do pěti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků odevzdat (lze odeslat také poštou) vyplněný zápisový lístek. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá. Stejnopis rozhodnutí je možné obdržet v sekretariátu školy od 19. 6. 2020 (pracovní doba od 8:00 do 15:00 hodin).

Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě takzvaného nového rozhodnutí ředitele, které letos nahrazuje odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.

Nepřijatí – POZOR! Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Byl nahrazen institutem nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí se na rozdíl od dřívějšího odvolání řeší pouze na úrovni školy, tedy bez zásahu krajského úřadu. Na uvolněná místa po úspěšných uchazečích, kteří si vyberou jinou školu, bude moci přijmout původně odmítnuté žáky přímo ředitel školy (po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků).

V případě, že jste nebyli přijati a máte o studium u nás zájem, stačí podat žádost o nové rozhodnutí (viz. https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/podani-zadosti-o-nove-rozhodnuti ). Místa se většinou uvolní.

 

561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

    • 60g Zápisový lístek 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Doporučení: v případě nepřijetí doporučujeme podat žádost o nové rozhodnutí, několik míst se obvykle uvolní.

  

 

Vážení rodiče, vážení žáci a studenti,

s ohledem na mimořádnou situaci škola přešla na vzdálenou výuku. Vzhledem k tomu, že uzavření školy může být dlouhodobé, žádám žáky a studenty, aby i ve dnech zrušeného prezenčního vyučování aktivně pracovali pod vedením svých pedagogů. Formy výuky budou různorodé podle předmětů.

Pokud by se vyskytly vážné důvody, proč by se této formy výuky někdo nemohl zúčastnit, napište to svým učitelům.

Sledujte webové stránky školy a školní emaily, budeme vás průběžně informovat o dalším vývoji situace.

V případě potřeby neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení školy.

Hodnocení vzdělávání

Dne 30. 4. 2020 vydal ředitel školy podmínky pro hodnocení 2. pololetí 2019/2020 viz příoha.

Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy

nahoru