Kalendář

Kliknutím na barevné tlačíko můžete filtrovat akce určené pro vás. Oranžové akce se týkají zájemců o studium na střední škole, zelené VOŠ, modré jsou určeny pro žáky naší školy a jejich rodiče, červené akce jsou pro všechny.

Akce na červen 2021

Informace k maturitní zkoušce - jaro 2021
 
Společná část maturitní zkoušky - didaktické testy
 
Termíny zůstaly stejné - řádný - 24.-26. 5. 2021.
 
DATUM KONÁNÍ  ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY  ČASOVÝ LIMIT
24. května 2021 Matematika  8:00 135 min.
24. května 2021 Anglický jazyk  13:30 110 min. (40 + 70 min.)
25. května 2021 Český jazyk a literatura  8:00 85 min.
26. května 2021 Matematika rozšiřující  8:00 150 min.
 
Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek konání maturitní zkoušky mají navýšený čas + možnost použití kompenzačních pomůcek.
Jednotné zkušební schéma (= podrobný časový harmonogram) je k dispozici na https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KALENDAR/MZ2021/JARO/JZS_jaro2021_posunuty_termin_15-3-2021.pdf
Upozornění: Čas zahájení přípravy v učebně je nejzazším termínem přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví do učebny po tomto termínu, je zadavatel oprávněn žáka z konání zkoušky vyloučit. Upozorňuji ještě u didaktického testu z matematiky a matematiky rozšiřující - je nutné přijít do učebny nejdéle v 7:45 z důvodu kontroly povolených pomůcek.
 
Všem maturantům byli na školní mail zaslány pozvánky.
 
V rámci celé maturitní zkoušky budou dodržovány zásady předepsané dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
Z nich vyplývají následující povinnosti.
Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
-- negativní test a
-- žádné příznaky onemocnění COVID-19.
 
Pro účast žáků na maturitní zkoušce platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také testováni na  COVID-19 testem, který není starší 7 dnů. To může být provedeno ve škole, případně u poskytovatele zdravotních služeb.
 
Možnosti  nahrazení  potvrzení  o  provedeném  testu u  maturitních  zkoušek
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba  izolace  podle  platného  mimořádného  opatření  Ministerstva  zdravotnictví  a  od  prvního pozitivního  POC  antigenního  testu  nebo  RT-PCR  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem  zdravotních  služeb  podle  aktuálně  platného  mimořádného  opatření  k provádění testů,
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace  druhé  dávky  očkovací  látky  v případě  dvoudávkového  schématu  podle  souhrnu  údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.
 
V průběhu didaktického testu, praktické zkoušky, ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor splňující normu FFP2 nebo KN95.
 
Průběh testování ve škole u didaktických testů bude následující.
Pro testování žáků budou vyhrazeny učebny B101 až B104. Na každé učebně bude vyvěšen seznam žáků, pro které je daná učebna vyhrazena (dle maturitních seznamů = učeben). Prosím o dodržení rozpisu - žáci v dané učebně budou mít připravené potvrzení s výsledkem testu. Toto potvrzení mohou použít i v následujících dnech.
V pondělí 24. 5. 2021 budou učebny pro testování otevřeny od 6:45 (pro žáky konající didaktický test z M) a od 12:00 (pro žáky konající didaktický test z AJ).
Prosím místní žáky a žáky z blízkého okolí, aby přišli na testování dříve (6:45-7:10). Důrazně doporučuji jako nejpozdější termín 7:25 pro M a 13:00 pro AJ. Je to z důvodu, že test trvá minimálně 15 minut. A stává se, že první někdy nevyjde. Pokud nebude mít dostatečnou časovou rezervu - nemusíte být k didaktickému testu připuštěni.
 
Jelikož si žáci museli zvolit jednu z těchto zkoušek - předpokládám, že pro následující dny (úterý, středa) již nebude třeba zajišťovat testování. Mohou se vyskytnout jednotlivci, kteří např. na didaktické testy v pondělí nedorazí - ti budou mít možnost se otestovat od 6:45 v učebně B152 (za kanceláří školy). Pozor opět na časovou rezervu.
 
Žáci obdrží výsledek testu písemně. Předloží ho zadavateli před zahájením zkoušky. Budou uznány i náhradní formy - viz výše.
 
Pokud máte možnost se nechat otestovat předem u jiného poskytovatele zdravotních služeb - bude to pro Vás "časovou" výhodou.
 
Podle informací z porady - pokud někdo bude chtít se nechat otestovat např. v pátek ve škole - je nutné to den předem nahlásit mailem do kanceláře školy z důvodu přípravy potvrzení.
 
Poznámka k didaktickému testu z matematiky - možnostmi použití povolených pomůcek
Matematika / didaktický test - Matematické, fyzikální a chemické tabulky; kalkulátor bez grafického a programovacího režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; rýsovací potřeby (pravítko, úhloměr, kružítko, tužka aj.). Kontrola povolených pomůcek proběhne před zahájením didaktického testu z Matematiky.
 
K didaktickým testům si přineste - průkaz totožnosti, modře nebo černě píšící propisovací tužku (ne fix, gumovatelné pero apod., nelze používat bělítka, korektory...). Lze mít i povolené pomůcky pro daný předmět.
Nelze mít zapnutý mobilní telefon. Ani "chytré"hodinky...!
 
Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkoušky
Rozpis maturitních zkoušek v příloze.
 
Z epidemiologických důvodů a podle doporučení MŠMT předpokládáme zatím průběh předpokládáme jako v loňském roce.
To znamená, že slavnostní zahájení celé třídy v první den maturitních zkoušek nebude. Proběhne vždy slavnostní zahájení 5 minut každý den před první zkouškou s maturujícími žáky daný den (nezapomeňte na časovou rezervu pro test na Covid).
Slavnostní zakončení celé třídy je plánováno na poslední maturitní den dané třídy - přibližně 15 minut po poslední zkoušce.
Ten den by taktéž proběhl výběr učebnic.
Pokud to epidemiologická situace dovolí - proběhlo by slavnostní předání vysvědčení v divadle s účastní rodičů... koncem června - termín bude upřesněn.
 
Před ústní maturitní zkouškou opět musí být provedeno testování na Covid - stejná pravidla jako výše (dokumentem OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH...). Pro testování bude vyhrazena jedna učebna B133 od 6:45 pro všechny maturanty v daný den. Opět upozorňuji na časovou rezervu.
V průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu - respirátor FFP2, KN95.
 
Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.
 
Další informace k průběhu a organizaci ústních zkoušek vám podají třídní učitelé.
 

Ing. Zdeněk Cach

img/akce/893/large/01.jpg
Soubory ke stažení:

Na konci článku naleznete výsledky všech příjimacích zkoušek dle oborů.

 • 26-51-H/01 Elektrikář (H)
 • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje (H)
 • 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - nástavba (L)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - Digitální komunikace (M)
 • 26-41-M/01Elektrotechnika - Řídící systémy (M)
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - Průmyslová automatizace (M)
 • 26-45-M/01 Telekomunikace - Internet věcí (M)
 • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (L)
 • 18-20-M/01 Informační technologie (M)
 • 18-20-M/01 Informační technologie - Počítačová grafika (M)

Přijatí – do deseti pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků odevzdat (lze odeslat také poštou) vyplněný zápisový lístek. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá. Stejnopis rozhodnutí je možné obdržet v sekretariátu školy od 21. 5. 2021 (pracovní doba od 8:00 do 15:00 hodin).

Zapsaný uchazeč své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy ho přijala jiná škola na základě odvolání. Zápisový lístek mu škola v takovém případě po předložení výsledku nového rozhodnutí vrátí, aby ho mohl odevzdat na škole, kam se nakonec dostal.

Nepřijatí – Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/vysledky-jpz/odvolani-proti-rozhodnuti-o-neprijeti

561/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon

  • 60g Zápisový lístek 

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

Doporučení: v případě nepřijetí doporučujeme podat odvolání, několik míst se obvykle uvolní.

  

V souladu s § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a v souladu s bodem II. odst. 4. volebního řádu školské rady, který vydala Rada Pardubického kraje dne 23. 6. 2005, č.j.: KrÚ 14454/2005/OŠMS, v platném znění se vyhlašují volby do školské rady Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice.

 1. kolo přijímacího řízení do vzdělávacích programů Sociální práce a Výpočetní technika pro školní rok 2021/2022

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

 • výpočetní technika (26-47-N/13)
 • sociální práce (75-32-N/01)

Termín prvního kola přijímacího řízení proběhne dne 7. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 21. 5. 2021. V případě, že se uchazeč nebude moci dostavit k přijímacímu řízení v tomto termínu z důvodu konání maturitních zkoušek, popřípadě z jiných vážných důvodů, je na požádání možné se dostavit v náhradním termínu dne 11. 6. 2021.

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení, popřípadě doložit potvrzením ze SŠ absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je nutné dodat do školy dodatečně.

Přihlášení uchazeči budou o termínu a přesném čase přijímacího řízení informování písemně.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat v závislosti na počtu přijatých uchazečů v 1. kole (možnost přijímání v dalších kolech je až do konce října 2021). Předpokládá se, že konání 2. kola proběhne dne 25. června 2021 (přihlášky do 16. 6. 2021) a konání 3. kola 27. srpna 2021 (přihlášky do 18. 8. 2021).  O případných dalších termínech do dalších kol přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy.

Další informace o přijímacím řízení a o studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

MZ – ústní MZ tříd 4. B, 4. E, 4. F, 4. G, 4. I, 2. PE

ZZ – praktická zkouška 3. EL (sk. 1, sk. 2), 3. EM (sk. 1), EM - R (sk. 1, sk. 2)

Na základě Opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-3258/2021-1, ze dne 29. ledna 2021 ředitel školy stanovuje, že se závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, bude ve školním roce 2020/2021 skládat z praktické zkoušky a ústní zkoušky. 

Praktické zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 7. 6. 2021 do 9. 6. 2021, ústní zkoušky budou probíhat podle daného rozpisu v termínu od 21. 6. 2021 do 23. 6. 2021.

 

Pardubice 15. března 2021 

Mgr. Petr Mikuláš

ředitel školy

Soubory ke stažení:

Otevírané vzdělávací programy ve školním roce 2021/2022

 • výpočetní technika (26-47-N/13)
 • sociální práce (75-32-N/01)

Termín druhého kola přijímacího řízení proběhne dne 25. června 2021, řádně vyplněné přihlášky je možno zasílat nejpozději do 16. 6. 2021 (prosím uveďte v přihlášce, že podáváte přihlášku do 2. kola).

Přijímací řízení proběhne bez přijímacích zkoušek a za přijímací řízení se neplatí žádný poplatek.

K přijímacímu řízení je nutno přinést maturitní vysvědčení (popřípadě potvrzení ze SŠ o vykonání maturitní zkoušky, pokud nebylo vysvědčení ještě SŠ vydáno). Bez dokladu o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nelze uchazeče přijmout.

Další kola přijímacího řízení budou probíhat i v měsíci srpnu a září. Předpokládá se, že konání 3. kola proběhne ještě na konci srpna 2021.  O dalším termínu přijímacího řízení, termínu podávání přihlášek budeme informovat na těchto stránkách školy v 2. polovině měsíce června.

Přihlášení uchazeči budou o přijímacím řízení informování písemně.

Další informace o přijímacím řízení a studiu se nacházejí v sekci uchazeč VOŠ.

Přihlášky si lze stáhnout v sekci uchazeč voš.

 

SPŠE a VOŠ Pardubice vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obory M a pro učební obory H ke studiu ve školním roce 2021/2022.

Přihlášky přijímáme do 25. června 2021.

Součástí přihlášky musí být potvrzení od lékaře a potvrzené známky předchozího dosaženého vzdělání. Uchazeči budou přijímáni na základě vyhlášených kritérií:

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2021/2022 – maturitní obory, č. j. SPŠE/1675/2021

Kritéria přijímacího řízení pro 2. kolo na školní rok 2021/2022 – učební obory, č. j. SPŠE/1676/2021

Obory, do nichž je možno již podat přihlášku, a aktuální počet volných míst:

26-41-M/01 Elektrotechnika – Digitální komunikace - 6 volných míst

26-45-M/01 Telekomunikace – Internet věcí - 13 volných míst

26-51-H/01 Elektrikář - 3 volná místa

Střední průmyslová škola elektrotechnická
a Vyšší odborná škola Pardubice

Vás srdečně zve

na slavnostní vyřazení
absolventů naší školy,

které se koná v pondělí 28. června 2021

od 12.30 třídy 4.I, 4.ME, 4.D,
od 14.30 třídy 4.A, 4.B, 4.E, 4.H,
od 16.00 třídy 4.C, 4.F, 4.G,

ve Východočeském divadle Pardubice.

 

__________________________________

Organizace vyřazení proběhne podle platného epidemiologického opatření Ministerstva zdravotnictví.

Nelze využít plnou kapacitu divadla. Podle aktuálního propočtu to vychází na absolvent + (3 až 4) další osoby.
Všichni zúčastnění se musí prokázat při vstupu do hlediště platnými testy či certifikáty... (viz**). Nařízení platí pro všechny - tudíž i pro absolventy! Kontrolu povedou pracovnice divadla. Škola vyjde absolventům vstříc - budou si moci nechat udělat antigenní test ve škole - v době od 11 hodin do 15 hodin (učebna D152). Kapacita testování ve škole má omezenou kapacitu (16 osob/15min) - je potřeba počítat s časovou rezervou.

**Setkání se mohou zúčastnit ti, kteří splňují některou z těchto skutečností:
A) aplikaci alespoň první dávky očkování proti covidu-19, přičemž od této dávky musí uběhnout nejméně 22 dní
B) prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem setkání
C) negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
D) negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin (např. absolvování testu v rámci povinného testování zaměstnanců)


Zatím platí, že všichni v hledišti musí mít respirátory po celou dobu akce. Na jevišti toto neplatí.
Sezení od 2. řady, to vše na místě, ale rodinní příslušníci - vedle sebe 2 osoby, pak volné sedadlo. Usazování budou řídit pracovnice divadla.

Absolventi sraz před divadlem 30 minut před zahájením.

Ostatní budou vpuštěni 15 minut před zahájením.

Mezi jednotlivými skupinami bude probíhat ionizace prostor.

img/akce/896/large/01.jpg
nahoru